Här kan du skriva ett meddelande som kommer att visas för alla på KristenDate.se.
Skriv Skriv här Skriv i megafonen

Forum > Politik och samfund > Diskussion

Gideon I
Skapat 2023-09-19 av Gideon I, man, 67 år, Örebro län.
Kristna har två medborgarskap
Alla kristna är medborgare i Guds rike och i ett jordiskt rike, vart och ett med sina speciella förutsättningar.

Gud styr i både världsliga och andliga angelägenheter. För att evangeliet fritt skall förkunnas måste lag och ordning råda, t.ex.

När vi på forumet diskuterar exempelvis vacciner, Ukrainakriget, överstatlighet med mera, så gör vi det som medborgare i kungariket Sverige. Diskuterar vi andliga frågor och teologi kan vi göra detta som medborgare i Guds rike. Båda dessa rikena är dyrbara gåvor från Gud som vi har att förvalta på bästa sätt.

Här följer en gammal och beprövad teologisk förklaring till ovanstående:

Svar på inlägg

Gideon I
#1. Publicerat 2023-09-19 av Gideon I

Några ord om vad en kristen livsstil innebär. Kristen tro innebär ett samhällsansvar. I luthersk teologi kallas detta "det världsliga regementet". Kyrkan (= Kristi församling) har ett ansvar grundat på bibelordet. Det kan handla om att motverka svält, sjukdomar, undertryckta sanningar, okunnighet som breder ut sig. I Sverige har kyrkan bedrivit folkuppfostran, haft hand om Folkskolan, hejdat spritmissbruk, bedrivit barnarbete och diakonalt arbete.

Detta är grundat i att Gud talar till Skapelsen både som Skapare och som Frälsare. Han är intresserad både av människans väl i denna tiden och i evigheten. Det förstnämnda kan beskrivas som lag och det andra som evangelium. Viktigt att skilja mellan dessa två, skapelse och frälsning, lag och evangelium.

Det ena kännetecknas av socialetik, till skillnad från Gudsrikesetik, och denna motiveras av att Gud, som har skapat himmel och jord, har givit de människor han skapat uppdraget att förvalta skapelsen till Skaparens ära och till tjänst och hjälp för medmänniskor. Skapelseordningen uppmanar varje människa att ta sitt ansvar för skapelsen. Här kan kristna arbeta tillsammans med andra samhällsmedborgare med samhällsfrågor.

Ovan fanns orden "det världsliga regementet", uttrycket hämtat från Luthers tvåregementeslära, som ville beskriva Guds handlande med oss människor, dels som skapelse-uppehållelse, dels som frälsning. I båda fallen rör det sig om en kärlekens tjänst för medmänniskan.

Jesu förkunnelse är mycket sparsam med direktiv för allmänt politiskt arbete. Bergspredikans etik upphäver emellertid inte skapelseetiken. Varje kristen är därmed medborgare i två riken, vare sig man vill eller inte. Fjärde budet om att hedra sina föräldrar följs av ett löfte; för att du må länge leva i ditt land. Alltså är även vårt fosterland en dyrbar gåva från Gud, som vi har att förvalta och överlämna till kommande generationer.

Gideon I
#2. Publicerat 2023-09-19 av Gideon I

Gud styr genom "det världsliga regementet" (överheten). Uttrycket är hämtat från Luthersk teologi och från den så kallade tvåregementsläran. Genom denna ville Luther utifrån bibeln finna ett sätt att förstå Guds handlande med oss människor.

Luther tänkte sig då att Gud så att säga har två händer:

Med den vänstra handen (det världsliga regementet) upprätthåller Gud rättvisa och ordning genom den världsliga överheten (regering, rättsväsen, ordningsmakt osv).
Med den högra handen (det andliga regementet) genomför Gud sitt frälsningsverk då han genom nådemedlen talar evangelium till samvetena.

Guds vänstra hand gäller alltså människans timliga väl, medan den högra gäller hennes eviga väl.

Luther menade också att det var viktigt för oss att veta när Gud talar till skapelsen som Skapare, och när han talar till skapelsen som Frälsare. I det första fallet handlar det om lag och i det andra fallet om evangelium. Det är viktigt att hålla isär begreppen.

Lagen är till för människans timliga väl och evangeliet gäller hennes eviga väl. Varje kristen är därför medborgare i två riken, dels i ett jordiskt samhälle, dels i himmelriket. Vart och ett av dessa två riken har sina speciella förutsättningar och lagar. Denna dubbelhet vill "tvåregementsläran" uttrycka.

Det är samme Gud som styr i båda regementena. Guds vilja är en och densamma, människans timliga väl och främst hennes eviga väl. I båda fallen rör det sig om en kärlekens tjänst för medmänniskan.

MrAmour
#3. Publicerat 2023-09-20 av MrAmour
"Jesu förkunnelse är mycket sparsam med direktiv för allmänt politiskt arbete. Bergspredikans etik upphäver emellertid inte skapelseetiken. Varje kristen är därmed medborgare i två riken, vare sig man vill eller inte. Fjärde budet om att hedra sina föräldrar följs av ett löfte; för att du må länge leva i ditt land. Alltså är även vårt fosterland en dyrbar gåva från Gud, som vi har att förvalta och överlämna till kommande generationer."
Jag tycker tvärt om att Jesu förkunnelse ger en bra fingervisning om hur politiken skulle kunna utformas - andra budet - Älska din nästa som dig själv! Har man det som rättesnöre, vill bedriva flyktingpolitik och fördelningspolitik i någon slags Kristen anda går det ju bra att snegla på Jesu bud och undervisning...
Sedan är det ju lite kul att nysvenskar med kristen tro kan ha tre medborgarskap, dels ett dubbelt medborgarskap som består av dels det ena från sitt hemland och det nya från Sverige och sedan det som du tar upp, vilket blir det tredje - ett medborgarskap i Guds rike.
Vingen
#4. Publicerat 2023-09-20 av Vingen
Att vara kristen är att var medborgare i ett rike som är annorlunda än ett jordiskt rike med geografiska gränser. Guds rike känner inga geografiska gränser. Guds rike är lika mycket här och nu som där och då, som framtiden. Guds rike är mer gemenskap än en plats. Guds rike är gemenskap mellan oss, varandra och Gud. Medborgare i Guds rike blir vi genom dopet. Synligt är Guds rike när döpta lever tillsammans i bön och lovsång, när Guds vilja genom oss förverkligas i världen.

Det är i spänningen mellan "redan nu" och "ännu inte" som Jesus förkunnelse om riket berör och oroar. Framtiden bryter in i nuet och manar till helomvändning och nystart, till omvändelse och efterföljelse. Framtiden är inte okänd och oviss. Historien är inte på väg ut i ett tomt intet. En gång ska Gud slutligen göra upp med allt som förstör, förvrider och förnedrar hans skapelse. En ny livsordning har kommit. Hoppet om befrielse ligger inte längre i ett avlägset fjärran. Framtiden är här hos oss nu. I Jesus tar Guds framtidsrike gestalt i historien inför våra ögon. Hans ord, hans handlande, hans sätt att se och möta människor för att befria och upprätta till liv och tjänst gör riket synligt för oss. Men samtidigt lägger han, som förkroppsligar riket här i världen, dess fullbordan i framtiden.

Riket är också mitt ibland oss människor. Som ett erbjudande, en möjlighet. Som ett gott budskap bland alla dåliga budskap. Mission är att resa tecken på Guds rike här på denna jord. Som en doft, en försmak, ett förskott av det som en gång skall komma fullt ut. Riket som kommer ska en gång bli synligt för alla. Även för dem som inget sett och hört av rikets tecken här och nu. Det handlar om att vara tåliga tills Herren kommer. Att i vittnesbörd, tjänst och gemenskap söka leva så att Guds goda vilja får ta gestalt och skymta fram och tända hopp och förväntan. I uthållig tro och förväntan visar kyrkan i ord och handling på att riket som en gång kommer redan är här. Det är inom oss.


Text: Jan-Olof Aggedal, stiftsadjunkt för teologisk analys
Growitz
#5. Publicerat 2023-09-22 av Growitz
När vi på forumet diskuterar exempelvis vacciner, Ukrainakriget, överstatlighet med mera, så gör vi det som medborgare i kungariket Sverige. Diskuterar vi andliga frågor och teologi kan vi göra detta som medborgare i Guds rike. Båda dessa rikena är dyrbara gåvor från Gud som vi har att förvalta på bästa sätt.
När jag dog och återuppstod i Jesus Kristus så lämnade jag mitt världsliga medborgarskap och antog mitt himmelska. Dubblar medborgarskap är lika med splittrad lojalitet.

Den citerade texten visa ju tydligt att man med dubbelt medborgarskap har en fot i världen och en fot i himmelen, man är världslig när man diskuterar världsliga ting och gudomlig när man diskuterar gudomliga ting. Denna splittring märks tydligt på detta forum, där världsliga ting diskuteras som på Flashback vill säga helt utan eller med liten eller felaktig förankring i Gudsriket.

Min Bibel är tydlig på att det ett kristet liv inte ska levas med en fot i världen och en fot i Gudsriket. Vi ska vara förankrat i Gudsriket och vara Guds ambassadörer i världen.
MrAmour
#6. Publicerat 2023-09-22 av MrAmour
Vi lever också i världen!
Här kan du skriva ett meddelande som kommer att visas för alla på KristenDate.se.
Skriv Skriv här Skriv i megafonen