Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpodden
man
man säger: En välsignad vecka till alla som ber till Jesus!
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Ragnar

Jesu uppståndelse

Jesus ger ett passande svar på judarnas fråga, som i grunden är: "Vilket tecken ska du visa oss som bevisar att du har auktoritet att göra det du gör?" Jesus har just renat templet från mångleri, och har som Messias auktoriteten att göra det. Men vilket tecken visar att han var Messias? Uppståndelsen! Jesus gör klart när han säger att inget tecken (det vill säga inget tydligt obestridligt tecken) skulle ges till den generationen förutom uppståndelsen (Matt 12:40). Dessutom gör Petrus det klart i sin undervisning på pingstdagen att det är uppståndelsen som absolut visar att Jesus är Herre och Messias (Apg 2:36).
Visar sida 1 av 2 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till Ragnar

Den uppenbara svårigheten i Johannes 2:19, som orsakar vissa problem, är att Jesus sa att "jag" kommer att resa upp detta tempel. En av dem är att de andra gångerna Bibeln talar om att Jesus reser sig från de döda är det Fadern som uppväcker Jesus. Han uppväcker inte sig själv. Många verser säger tydligt att det är Gud som uppväcker Jesus (jfr Apg 2:32, 4:10, 5:30, Rom. 10:9, 1 Kor 6:14, Gal 1:1, 1Tess 1:9-10). Ett annat problem som orsakas av att Jesus säger "Jag ska resa upp det" är att Jesus dog på korset, så om Jesus är död kan han inte uppstå från de döda av sig själv.


Öppna profilen till Ragnar

När en enda vers verkar säga något som är svårt och/eller motsäger många andra verser, bör vi inte omtolka de många tydliga texterna så att de överensstämmer med den ena motsägelsefulla versen. Om vi ??baserar vår teologi på en oklar eller svårtolkad text och bortser från de tydliga, går vi fel. Det korrekta tillvägagångssättet att överväga andra möjligheter som översättningsfel eller att stycket helt enkelt betyder något som vi inte har övervägt. Även om en text förblir oklar, också efter att ha övervägt andra möjligheter, bör vi inte överge de många tydliga texterna, och acceptera en motsägelsefull tolkning.


Öppna profilen till Ragnar

När det gäller Johannes 2:19, är Jesu uttalande kryptiskt. De religiösa ledarna Jesus talar med förstod honom inte (Joh 2:20). Jesu lärjungar som är med honom fattar inte vad han säger förrän långt senare (Joh 2:22). När Johannes skrev sitt evangelium inser han att de som läser det inte skulle förstå, och förklarar för dem (Joh 2:21). Men det finns en nyckel i sammanhanget som visar att Jesus inte motsatte sig den tydliga läran att Gud skulle uppväcka honom från de döda. Bara några få verser efter Joh 2:19 (vers 22) säger att Jesus "uppväcks", och det grekiska verbet är passivt, vilket indikerar att någon [Gud!] uppväckte Jesus och att han inte uppväckte sig själv. Det faktum att Jesu uttalande i Joh 2:19 tätt följs av uttalandet att Jesus ”uppstod” visar oss att författaren till Johannesevangeliet inte trodde att Jesus säger att han skulle uppstå från de döda. Dessutom fortsätter Johannesevangeliet att lära ut att Jesus "uppstod", som vi ser i Joh 21:14.


Öppna profilen till Ragnar

Varför uttryckte då Jesus sig som han gjorde? Även om Bibeln inte specifikt säger det, finns det några troliga möjligheter. Innan vi går in på dessa bör vi komma ihåg att när Jesus talar till otrogna, brukade han tala i dolda ordalag: 


"Er är det givet att känna till himmelrikets heliga hemligheter, men dem är det inte givet. … Och i dem uppfylls Jesajas profetia, som säger: När ni hör skall ni höra men aldrig förstå, och när ni ser skall ni se men aldrig förstå” (Matt 13:11, 14). 


De religiösa ledarna blev så småningom frustrerade över Jesu kryptiska tal och kom vid ett tillfälle till honom och säger: "Hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet till oss" (Joh 10:24)! Märk väl att kravet från de religiösa ledarna att Jesus ska tala till dem "tydligt" finns i samma evangelium som har Jesu kryptiska uttalande om att resa upp hans döda kropp "tempel".


Så i vilken mening säger Jesus att "jag" kommer att resa upp "detta tempel?" 


Öppna profilen till Ragnar

1. En möjlighet är att han visste att det låg i hans makt (genom Fadern) att leva ett syndfritt liv i total lydnad mot Gud så att Gud kan resa honom. Således kan Jesus ha syftat på det faktum att han i viss mån äransvarig för sin uppståndelse precis som människor i viss mån är ansvariga för sin frälsning. Hur så? Vi är ansvariga för vår frälsning eftersom vi måste acceptera Herren Jesus för att bli frälsta. På ett liknande sätt är Jesus ansvarig för att hålla sig "utan fläck eller lyte" och att till fullo lyda Faderns vilja för att kunna uppstå. Jesus är offret för mänsklighetens synder, och ett offer som är fläckigt är oacceptabelt för Herren (3Mos 22:17-20; Mal 1:6-8). Eftersom den händelsen i Johannes utspelar sig i början av Jesu tjänst, vett han att han har en lång och svår väg framför sig. Således, till en viss grad, är Jesu öde i hans egna händer, och han kan därför säga: "Jag ska resa det."


Öppna profilen till Ragnar
Det är vanligt i tal att om en person har en vital del i något så kan de tala som om de har gjort det. Ett exempel från det vanliga livet skulle vara, om en husägare anlitar en arbetare för att renovera köket, kan husägaren säga till en vän: "Jag gjorde om mitt kök", trots att personen bara betalar någon annan för att få det ombyggt. Principen förekommer på andra ställen i Skriften. Till exempel, i 2Sam 5 och 1Krön 11, attackerade David och hans män den jebusitiska staden Jerusalem. David har skickat sina män i förväg in i staden för att slåss och till och med sagt att den förste in i staden skulle bli hans general. Även om det är Davids armé som faktiskt erövrade fästet, säger Bibeln: "David intog Sions fäste" (2Sam 5:7) eftersom David spelar en viktig roll i intagandet av staden. Samma typ av formulering kan ha använts av Jesus när han säger att han skulle höja sin kropp eftersom han är avgörande i att den uppväcks.
Öppna profilen till Ragnar

2. En annan möjlig förklaring till varför Jesus säger: "Bryt ner detta tempel, så skall jag resa upp det på tre dagar." är att han talar direkt för Fadern. Jesus säger i Joh 14:24: "Ordet som ni hör är inte mitt, utan Faderns som har sänt mig." Jesus kan därför ha talat Faderns ord direkt på samma sätt som forna tiders profeter ofta sa: "Så säger HERREN" och sedan talar direkt för Gud. Vi bör notera att när Jesus rensade templet i Matteus och Markus, citerade han från Skriften: Exempelvis i Matt 21:13 och Mark 11:17 citerar han Jes 56:7 och Jer 7:11. I dessa verser talar Jesaja och Jeremia i första person för Gud. Det är mycket möjligt att Jesus, som är Guds Son och Profeten, talar i första person för Gud precis som de profeter han citerade gjort många år tidigare.


Öppna profilen till Ragnar

3. En sista möjlighet har att göra med begreppet ??e?? (egero). Det kan översättas: “gå upp”. Ordet ‘jag’ (ego) finns inte i grundtexten. Den lyder: “egero auton”. ‘Auton’ betyder densamme/detsamma. I sammanhanget syftar det på templet. Bokstavligen blir det: “På tredje dagen går det (templet)  upp” eller “blir det rest upp”. Att judarna i vers 20 antar att Jesus, indirekt och underförstått menar att det är han själv som ska resa det, har att göra med att de tror han syftar på det befintliga templet i Jerusalem. De tror däremot inte att han personligen, handgripligen, med egna händer, ensam ska bygga templet, men att han nyttjar inhyrd arbetskraft. På samma sätt är det inte Jesus själv som handgripligen uppväcker sig själv. 


Sammanfattningsvis måste Joh 2:19 ställas i relation de många tydliga verserna i Bibeln som säger att Gud uppväckte Jesus från de döda. Jesus talar i dolda ordalag till de icke troende religiösa ledarna, och ingen, inte de religiösa ledarna, inte Jesu lärjungar, och inte ens de människor som läser Johannesevangeliet många år senare, förstår vad Jesus säger utan förklaringen som Johannes ger i sitt evangelium. 


Öppna profilen till Ragnar
Vad gör vi då med följande text:

"17 Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. 18 Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta tillbaka det. Det budet har jag fått av min Far" (Joh 10:17-18).

Grundtextens Lambano kan betyda (a) jag tar emot, får, (b) jag tar, tar tag i. Det ser ut att översättas med tar emot flest gånger. Eftersom Gal 1:1 säger att Gud Fadern uppväckte Jesus Kristus från de döda, syftar Gud, vid samtliga liknande verser, på Fadern (Apg 3:15, 13:30, 1Pet 1:21). Om Jesus ger sitt liv till Fadern, för världen, och Fadern därför älskar honom (Joh 10:17), är det Fadern som ger Sonen livet tillbaka, där Sonen tar emot och får livet tillbaka (labano). Därför säger Jesus att han ska bli upprest (Joh 2:22, 21:14+15 andra verser), inte att han själv ska resa sig. 


När Paulus säger att Gud Fadern har uppväckt Jesus Kristus, är det hela Jesus Kristus som åsyftas. Att göra uppdelningar mellan Sonen och Människosonen, ur den aspekten - mellan Jesu gudomliga ande och kroppen, ser jag inte i Ordet.  


Hur kan någon ha makt utan att leva? Svaret finns i själva versen. Makten ligger i ett oförstörbart liv, och i det faktum att sonen lagt ner sitt eget liv. Märk att han har makt, dvs medan han ännu lever. 


Öppna profilen till Ragnar
Jag menar såklart inte att majoriteten av hur ett ord översätts bestämmer hur det ska översättas vid varje enskilt tillfälle. Vore det så, hade ordet inte kunnat översättas olika, som det nu gör. Visst är det kontexten som avgör. Jag ville endast poängtera att det inte är självklart att lambano ska översättas med ta tillbaka, men kan lika gärna översättas med få tillbaka.

Logiskt, är utgångspunkten att Människosonen, som faktiskt talar här, i Faderns namn, inte har någon makt i sig själv. I sig själv kan han ingenting göra. All auktoritet kommer från Fadern. Det gäller även Sonen (Joh 5:19). Det finns enligt Jesus själv, ingen del av Kristus som har någon makt i sig själv. All makt, i himlen och på jorden har blivit honom given av Fadern. Gud, dvs Fadern har gjort honom till Herre och Messias (Apg 2:36). Så oavsett om han genom den makt han har, har rätt att ta eller få, är grundprincipen att den blivit honom given, på jorden. 


Med den auktoritet som blivit honom given, och som han inte har i någon del av sig själv, har han rätt att ta eller få? Är det för det första möjligt att ha makt/auktoritet/rätt att ta emot någonting? Svar, JA!


“Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn” (Joh 1:12). 


Visar sida 1 av 2 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista