Höstlöv säger: Har mött kärleken på KD men innebär fortsatt arbete på relationen. Känner ibland en mörk tung mantel över KD, låt oss lyfta bort den tillsammans.
Skriv Skriv här Skriv i megafonen

Forum > Religion och tro > Diskussion

Anonym
Skapat 2022-11-04 av Anonym.
En människa = materia, frälsningen, förvandlingen, döden, det eviga livet
En komplementtråd till "Jesu uppståndelse", där det diskuteras runt vad en människa är och hur människan blir frälst och vad som händer när människan dör.

Det hör även ihop med hur Jesus dog.

Svar på inlägg

Anonym
#1. Publicerat 2022-11-04 av Anonym
Både kristna och ickekristna har en mall som de delar, och det är den biologiska mallen av vad en människa är. Människan innehåller organisk nedbrytbar materia. Samma som finns att finna ute i naturen. Kroppen har olika system, både system som vi kan kontrollera och system som vi inte har någon medveten kontroll över.
Hjärnan och ryggmärgen ingår i det centrala nervsystemet.
Hjärnan kontrollerar och koordinerar kroppsfunktioner som hjärtat, blodtryck, vätskebalans och kroppstemperatur och mentala funktioner som intellekt, känslor, minne och inlärning. Intellekt och intelligens handlar om att förstå (begripa, inse, avgöra) och om mental förmåga; förmågan att utifrån givna grunder avsiktligt utveckla sitt tänkande. Till intelligensen räknas vanligen förmågorna att resonera, planera, lösa problem, associera, tänka abstrakt, förstå idéer och språk, komplicerade orsakssammanhang samt förmågan till inlärning.
Inom psykologin skiljer man på intelligens och kreativitet, personlighet och visdom, men i vardagsspråk får ordet intelligens ofta en mycket bred betydelse. I olika tider, samhällen och grupper har intelligens definierats på olika sätt. En individs intelligens, liksom de flesta personliga egenskaper, bestäms utifrån en kombination av arv och miljö.
I kroppen finns det perifera nervsystemet, och det är alla delar av nervsystemet som inte hör till hjärnan eller ryggmärgen. Och det perifera nervsystemet delas upp i det autonoma nervsystemet och det somatiska nervsystemet. Det autonoma systemet styr funktionerna i organ som inte är viljestyrda, som hjärta, lever, magsäck med mera. Det somatiska systemet är viljestyrt genom nerver och muskler.
Hjärnan innehåller storhjärnan, som är uppdelad i två hjärnhalvor och lober, lillhjärnan och hjärnstammen. Hjärnan kontrollerar kroppen genom elektriska nervimpulser och kemiska hormonsignaler. ”Reptilhjärnan” är ett begrepp som används när man syftar på driftpräglade beteenden och grundläggande biologiska funktioner och man syftar då på hjärnstammen. Man menar att dit hör instinkter som till exempel flykt, försvar, överlevnad och fortplantning.
Vår hjärna innehåller flera olika slags minnesområden.
Hormoner och signalsubstanser i hjärnan påverkar hela tiden hur vi mår och uppfattar vår omgivning, både medvetet och undermedvetet. De fungerar som budbärare i kroppen, som ger information om att utföra en speciell uppgift. Många signalsubstanser är hormoner men inte alla. Adrenalin, noradrenalin, kortisol, melatonin, endorfin och oxytocin är hormoner. Dopamin och serotonin är signalsubstanser. Alla är viktiga för hur vi kan känna oss och bete oss. Dysfunktioner och obalans ger konsekvenser, både psykiskt och fysiskt.
Anonym
#2. Publicerat 2022-11-04 av Anonym
”Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden.” Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.”
1 Mos. 1:26-27

På vilket sätt blev människan Guds avbild?
Det kan omöjligen vara endast kemiska funktioner i en fysisk hjärna.

Ordet för ”själ” är ”psuché” i den grekiska grundtexten, och förekommer 105 gånger i det Nya testamentet:
Själ = 58 ggr
Liv = 40 ggr

Vi kan se i grundtexten att ”psuché” betyder ”själ” flest antal gånger (58 ggr), och att ”nephesh” betyder ”själ” flest antal gånger (475 ggr).
Människans själ = människans psyke.

Ordet för ”ande” och ”Ande” i den hebreiska grundtexten är; ”ruwach”.
Ruwach finns 378 gånger i det Gamla testamentet:
Ande eller ande = 232 ggr

Ordet för ”ande” och ”Ande” i den grekiska grundtexten är; ”pneuma”.
Pneuma finns 385 gånger i det Nya testamentet:
Helige Ande = 89 ggr
Mänsklig ande = 49 ggr

Om anden är andedräkten, livsgnistan som gör att vi andas, så hör anden till kroppens funktioner och beskyddet av anden (1 Thess. 5:23) till beskyddet av lungorna som vi andas med, eftersom livet stannar och upphör tillsammans med att lungorna slutar andas. Andedräkten och lungorna är oseparerbara.
Anonym
#3. Publicerat 2022-11-04 av Anonym
Jesus fröjdade sig i sin ande när han talade med Fadern:
”I samma stund fröjdade sig Jesus i anden och sa: Jag prisar dig, Fader, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka men uppenbarat det för dem som är som barn*. Ja, Fader, så har varit välbehagligt för dig.
Luk. 10:21

Samma ande som Jesus fröjdade sig i lämnade han i Faderns händer när han gav upp sin anda:

”Och när Jesus hade ropat med hög röst, sa han: ”Fader, i dina händer överlämnar jag min ande”, och när han hade sagt detta gav han upp andan.”
Luk. 23:46

Om Jesus ”ande” är hans andedräkt, alltså en människas utandning, så dog Jesus helt och hållet på korset och hans liv försvann till en ickeexistens. De som tror så brukar mena att Gud gav människan ”livsanden” när han blåste in liv i Adams näsa, och det är den livsanden som Gud ”tar tillbaka” när man dör, och när Jesus dör. Ingen själ eller ande lever i så fall vidare efter dödsögonblicket, och inte heller kan en människas ande lämna kroppen på ett övernaturligt sätt under en människas liv. Jesus slutar existera, och är därmed inte heller Gud, varken till 100% som lutheranerna m.fl. tror eller till någon annan del heller. För Gud kan omöjligen dö.
Konsekvenserna av denna tro leder till en mängd motsägelser i det nya testamentet. Man behöver i stället se alla bibelställen tillsammans, som bekräftar både vad som händer på korset och vem Jesus är.
Men läser vi i stället Luk. 23:46 i King James Version och tittar i grundtexten så blir betydelsen klarare och förståelsen större.

King James:
”And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit: and having said thus, he gave up the ghost.”
Det grekiska ordet för ”ande” är; ”pneuma”.
Det grekiska ordet för ”andan” är; ”ekpneo”.
(Strong’s Concordance)

”Ekpneo” används endast 1 gång i hela det nya testamentet, och det är när Jesus ”andas ut” sitt sista andetag i; Mark. 15:37, 39 och Luk. 23:46.
Jesus Kristus överlämnar alltså sin ande i Faderns händer, i samma stund som han andas ut sitt sista andetag med sina lungor.

I sin ”ekpneo” överlämnar Jesus sin ”pneuma”. Andetaget slutar att existera, men anden lever vidare tillsammans med Fadern.
Anonym
#4. Publicerat 2022-11-04 av Anonym
Människan nämns som en tredelad varelse. I Bibeln kan vi se att vi är ande, själ och kropp.
”Och må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må hela er ande och själ och kropp bli bevarade fläckfria vid vår Herre Jesu Kristi återkomst.”
1 Thess. 5:23

När vi är födda på nytt i vår ande, så är vi rättfärdiggjorda. Och det är vår andliga människa som föds på nytt. Men våra sinnen, vårt mentala förstånd, behöver förnyas:

”Och anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom ert sinnes förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds goda, välbehagliga och fullkomliga vilja.”
Rom. 12:2

Det går att skilja själ och ande åt, på samma sätt som det går att skilja märg och ben åt:
”För Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom tills det skiljer själ och ande, märg och led, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Och inget skapat är osynligt för honom, utan allt är blottat och uppenbart för hans ögon, inför vilken vi ska stå till svars.”
Hebr. 4:12-13

En del kanske då kan mena att själen kan skiljas från sin andedräkt, när själen och kroppen dör samtidigt. Men det är inte det som bibelstället handlar om. För att skilja en biologisk varelse från sin andedräkt behövs det inte någon Gud som granskar människans inre, eftersom betydelsen helt enkelt blir att människan dör. Vem som helst kan då åtskilja en människas själ från dess andedräkt.
Anonym
#5. Publicerat 2022-11-04 av Anonym
Paulus talar om att den jordiska kroppen inte kan ärva Guds rike:
”Men detta säger jag, bröder, att kött och blod inte kan ärva Guds rike. Inte heller ska det förgängliga ärva oförgänglighet. Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunen. För basunen ska ljuda och de döda ska uppstå oförgängliga och vi ska förvandlas. För detta förgängliga måste klä sig i oförgänglighet och detta dödliga måste klä sig i odödlighet.”
1 Kor. 15:50-53

”Jesus svarade: Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om inte en människa blir född av vatten och Ande, kan hon inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande.”
Joh. 3:5-6

Och vi kan se att Guds rike, det himmelska Jerusalem, innehåller ”de rättfärdigas andar som har fullkomnats”, och de har fullkomnats i och genom Jesus Kristus:

”Nej, ni har kommit till Sions berg och till den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till en oräknelig skara av änglar, och till en högtidsskara och församling av förstfödda, som är uppskrivna i himlen, och till Gud, allas domare, och till de rättfärdigas andar som har fullkomnats, och till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar bättre än Abels blod.”
Hebr. 12:22-24

Medan vi lever på jorden har vi våra jordiska nedbrytbara kroppar. Paulus beskriver kroppen som ett ”tält”, ett tabernakel. Och de tabernakel som utgörs av Guds barn är Guds tempel för den Helige Ande:

”Men vi vet att om det tält som är vår jordiska boning bryts ner, så har vi en byggnad från Gud, ett hus som inte är gjort med händer, evigt i himlarna. För i denna suckar vi också och längtar att få bli överklädda med vår boning som är från himlen, för när vi väl är klädda i den ska vi inte bli funna nakna. För vi som är i detta tält suckar och är nedtyngda, inte för att vi vill bli avklädda utan överklädda, så att det dödliga kan bli uppslukat av livet. Men han som berett oss till detta är Gud, som pant har han också gett oss Anden. Därför är vi alltid vid gott mod och vet att så länge vi är hemma i kroppen, så är vi borta från Herren. För vi vandrar i tro, utan att se. Men vi är vid gott mod och vill helst flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Därför gör vi vårt bästa för att vara honom till behag, vare sig vi är hemma eller borta.”
2 Kor. 5:1-9
Anonym
#6. Publicerat 2022-11-04 av Anonym
Paulus skriver att han helst skulle vilja ”flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren”. Och han menar förstås att han med sin ande vill komma till Guds himmelska rike.
Vi kan se att ”hemma” är den plats där vi redan är medborgare.
”Vår jordiska boning” för vår personliga ande är i det ”tält” som kroppen är.

”För genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern. Därför är ni nu inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och tillhör Guds familj, uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Jesus Kristus själv. I honom sammanfogas hela byggnaden och växer till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni sammanbyggda till en Guds boning genom Anden.”
Ef. 2:18-22
Anonym
#7. Publicerat 2022-11-04 av Anonym
Det finns 2 alternativ för människan:

– Om människan enbart består av organiskt material, nedbrytbar materia, och enbart har funktioner och förmågor styrda genom elektriska signaler från hjärnan, så är människan ett sinnrikt ”djur” med en personlighet likt en hunds eller en katts. Om än med ”högre” utvecklade förmågor genom evolutionens bortgallring av de svaga.

– Om människan är en avbild av Gud, en treenig Gudom, är människan en evighetsvarelse med möjlighet till ett andligt liv och en kontakt med en andlig Gudom. En möjlighet att bli ett Guds barn:

”För ni har inte fått träldomens ande, så att ni på nytt måste frukta, utan ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: Abba, Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.”
Rom. 8:15-16

Men det finns inte 2 alternativ för Gud.

Vår ande kan inte vittna tillsammans med Guds Ande om att vi är Guds barn, om betydelsen för ”ande” är andedräkt och livsgnista. Livsgnistan skulle i sig kunna vara ett bevis på gudomligt skapande och gudomligt liv. Men den kan inte ropa ”Fader!” till den levande Guden, med betydelsen att Guds barn har en relation med sin Fader i himlen.
Hela Bibeln är ett vittnesbörd om människans relation med Gud, och när Jesus Kristus öppnade möjligheten till egen direkt gemenskap med Gud för den som blir född på nytt andligen så sker inte den andliga gemenskapen genom själens sinnen som är biologiska och ”köttsliga”.
Vår andliga gemenskap sker inte via kroppens kemiska funktioner i hjärnan. När människor dör så upphör de att existera helt och hållet.

Det skulle föra med sig problem för Gud:

– Gud måste skapa en kopia av de människor som upphört att existera, på uppståndelsens dag; en klon. Eftersom inget av människans finns kvar.
– Gud måste förlita sig på hjärnans kemiska funktioner för att få kontakt med människor, och rubbningar i funktionerna skulle leda till att människor inte skulle kunna frälsas av Gud.
– Gud måste tala till människors kroppar. Inte till deras ande eftersom en andedräkt eller en livsgnista inte kan vara annat än sin egen existens.
Anonym
#8. Publicerat 2022-11-04 av Anonym
Vi har 3 ”skikt” av sinnen:

1) De innersta sinnena;
Människan har en ande, för annars kan inte en människa vara andlig och andligen förstå, se och höra från Gud. Genom människans ande finns gemenskapen med Gud och tillhörandet av Guds rike. Andens ”sinnen”, som är vår inre människas djupaste vilja, är vårt sanna jag.

2) Själens sinnen;
Vi är ”sinnliga” som människor. Själens sinnen påverkas av vår kropps biologi. Tankar, vilja och förstånd styrs av hjärnans signaler och påverkas av vår kemiska biologi, vårt arv och vår miljö. I själens sinnen finns vår personlighet och våra mänskliga unika egenskaper.
”Oandliga människor” (1 Kor. 2:11-16) kan inte bedöma andliga saker från Guds Ande, eftersom de förstår med sitt psyke, sin själs intellekt; själens sinnen. Detta är en förståelse som sker genom ”köttet” och är jordisk.

3) Kroppens sinnen;
syn, hörsel, smak, lukt och känsel. Dit kan instinkter räknas (reaktioner från ”reptilhjärnan”) samt eventuellt proprioception (rörelse- och positionssinnet) och neurologisk intuitiv förmåga.
Anonym
#9. Publicerat 2022-11-04 av Anonym
Vi är andliga och lever också andligen:

”För vilken människa vet vad som finns i människan, utom människans ande som finns i henne?
Så vet ingen heller vad som finns i Gud utom Guds Ande. Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är av Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud, vilket vi också förkunnar, inte med sådana ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som den Helige Ande lär, och bedömer andliga saker andligen. Men en oandlig människa tar inte emot det som hör till Guds Ande. För det är en dårskap för henne och hon kan inte heller förstå det, eftersom det måste bedömas andligen. Men den som är andlig bedömer allt, men själv blir hon inte bedömd av någon. För vem har lärt känna Herrens sinne, och vem ska kunna undervisa honom? Men vi har Kristi sinne.”
1 Kor. 2:11-16
Anonym
#10. Publicerat 2022-11-04 av Anonym
Psyket är de inre sinnena som påverkas av de yttre sinnena. Det vi upplever, tänker och känner inombords som påverkas av det vi ser, hör, doftar, smakar och känner utombords.
När Bibelns ord uppmanar oss att förnyas i våra sinnen är det de själsliga sinnena Bibeln menar; produkterna av all samlad mental information, erfarenhet, arv och miljö.
Men är vi bara varelser med själsliga sinnen, som fungerar i samklang och beroende av de yttre sinnena, så dör vi en definitiv död helt och hållet och försvinner i en ickeexistens.
Men vi är någonting mera. Vi är andevarelser, som har en själ (ett psyke) och en kropp.
Paulus beskriver hur en människa som inte är född på nytt i anden är en ”oandlig människa” som inte kan bedöma andliga saker andligen, eftersom denne inte har tagit emot Guds Ande.

Det grekiska ordet för ”oandlig människa” är; psuchikos”, och betyder; ”naturligt, av själen eller sinnet.”
En utförligare förklaring; ”psyxikós (”naturligt”) beskriver typiskt den naturliga (”lägre”) aspekten av mänskligheten, d.v.s. beteende som är mer av jorden (köttslighet) än himmelen. (psyxikós) står då ibland i kontrast till pneumatikós (”andlig”) – den högre, andliga aspekten av mänskligheten som utvecklas genom tron.”
(Strong’s Concordance)

Vore våra själsliga sinnen födda på nytt och helt förvandlade skulle de inte behöva förnyas:

”Och anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom ert sinnes förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds goda, välbehagliga och fullkomliga vilja.”
Rom. 12:2

Tankebyggnader skulle inte heller behöva brytas ner:

”För våra stridsvapen är inte köttsliga, men genom Gud är de mäktiga att bryta ner starka fästen, och bryta ner alla tankebyggnader och all höghet, som reser sig mot Guds kunskap, och ta varje tanke till fånga under lydnaden mot Kristus, och vi är beredda att bestraffa all olydnad, när er lydnad har blivit fullkomlig.”
2 Kor. 10:4-6
Höstlöv säger: Har mött kärleken på KD men innebär fortsatt arbete på relationen. Känner ibland en mörk tung mantel över KD, låt oss lyfta bort den tillsammans.
Skriv Skriv här Skriv i megafonen