Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
Kristna Dejtingpodden
Kreativ
Kreativ säger: Försöker få ihop ett trevligt gäng för promenad på Djurgården i Stockholm 18 juli. Skicka ett meddelande senast fredag till mig om du hänger på!
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Anonym

Jesus dog andligen och var i helvetet = JDS-läran = villolära

Att Jesus dog andligen på korset och var i helvetet, och blev helt övergiven av Fadern på korset, är en utbredd tro.

Att Jesus gick ner i helvetet för att han blev helt gjord till både synd och syndare, är också en utbredd tro.


Jag ska visa att denna tro är obiblisk och att den finns som olika varianter av JDS-läran. 

Det blir både massor av bibelställen, fakta från teologer och webbsidor, ifrågasättande av olika läror, och egna utläggningar och frågeställningar.


Det handlar om vem Jesus är, och hur han dog och försonade vår synd. 
Visar sida 1 av 17 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Anonym

JDS-läran (initialism av engelskans Jesus Died Spiritually) är inom protestantisk kristen teologi uppfattningen att Jesus Kristus även dog andligen på korset, och inte enbart kroppsligen.

Den apostoliska trosbekännelsen uttalar att Jesus är "nederstigen till dödsriket", men denna fras har tolkats på olika sätt. JDS-läran formulerades ursprungligen av den amerikanske förkunnaren E.W. Kenyon (1867-1948) och fördes fram inom den amerikanska Trosrörelsen. Till Sverige kom den när Livets Ords Förlag gav ut en svensk översättning av trosrörelsepredikanten Kenneth Hagins bok Namnet Jesus, och läran var mycket omdiskuterad i den teologiska debatten på 1980-talet, då snart sagt alla utanför Trosrörelsen tog avstånd från den. Debatten kan ses som en parallell till den stora försoningsstriden kring Paul Peter Waldenström ett århundrade tidigare. På senare tid har även Ulf Ekman tagit avstånd från JDS-läran.

Läran går ut på att Jesus vid sin korsfästelse tog på sig inte bara ett straff för mänsklighetens synder, utan mänsklighetens synder som sådana, alltså att han dog syndig alltigenom. Det var inte bara hans kropp som dog, utan också hans ande. Därför upphörde han att vara en del av Treenigheten och kom till helvetet, där han plågades av Satan i tre nätter, tills hans ande föddes på nytt och han kunde besegra Satan och uppstå från de döda. Därmed blev inte försoningen slutförd på korset, utan först i helvetet, och under tiden däremellan var inte Jesus god utan ond, inte Gud utan tvärtom hade del i Satans natur.

Uppfattningen hänger samman med en grekisk syn på människan som en ande som har en själ och bor i en kropp, detta i kontrast till en judisk syn som har en mer holistisk och enhetlig syn där människans olika delar är ett. (Det är därför uppståndelsen på den yttersta dagen av tradition tänks som fysisk.) En annan tanke som ofta återfinns i tankesystemet kring JDS-läran är att Jesus i sin kroppsliga död också tagit på sig alla mänsklighetens sjukdomar (grundas på bibelordet Jesaja 53:4. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig) Därför finns också föreställningen hos vissa kristna att sjukdom är ett tecken på bristande tro.

Dessa tankar har störst utbredning inom svensk och amerikansk trosrörelse. En majoritet av alla andra kristna grupperingar tar avstånd både från idén att sjukdom är ett tecken på bristande tro, liksom från JDS-läran i dess helhet.

https://sv.wikipedia.org/wiki/JDS-l%C3%A4ran<

Anonym

Går man djupare in på teologin bakom denna lära, finner man att den har sin grund i ett katolskt kyrkokoncilium i Kalcedon 451. Där fastslogs att Jesus när han blev människa, blev människa till ande kropp och själ, och att alla tre "delarna" måste dö för att människans synd skulle kunna försonas.

Med det synsättet, som alltså är en variant av JDS, är det inte Gud Sonen som dör på korset, utan Jesu människoande, och hans kropp och själ.

Men då hamnar man i en annan villfarelse i stället, och det är att man får två "söner" - en gudomlig och en mänsklig.


Anonym

Bekännelsen av Chalcedon ger ett tydligt uttalande om Kristi två naturer, mänskliga och gudomliga:

Vi följer sedan de heliga fäderna, alla med ett samtycke, och lär människor att bekänna en och samma Son, vår Herre Jesus Kristus, samma perfekt i Gudom och också perfekt i mänsklighet; verkligen Gud och verkligen människa, av en rimlig [rationell] själ och kropp; konsubstantiellt [co-essentiellt] med Fadern enligt Gudomen, och konsubstantiellt med oss ??enligt mänsklighet; i alla saker som vi, utan synd; född av Fadern före alla åldrar enligt Gudomen, och under dessa senare dagar, för oss och för vår frälsning, född av jungfruliga Maria, Guds moder, enligt mannen. en och samma Kristus, Son, Herre, enbart född, att erkännas i två naturer, okonfusionerat, oföränderligt, odelbart, oskiljaktigt - i duabus naturis inconfuse, immutabiliter, indivise, inseparabiliter) skillnaden mellan naturer som inte på något sätt tas bort för att bevara egenskapen för varje, utan att betrakta av förening, en person (prosopon) och en uppehälle (hypostas), inte delad eller delad i två personer, utan en och samma Son, och bara född Gud, Ordet, Herren Jesus Kristus; som profeterna från början [har förklarat] om honom, och Herren Jesus Kristus själv har lärt oss, och de heliga fädernas trosbekännelse har överlämnat oss.


https://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Chalcedon


Anonym
Luther och The Council of Chalcedon

Saxade utdrag från texten.
Hela kan läsas här: https://lutherantheology.wordpress.com/2012/02/26/some-remarks-on-lutheran-christology/


I linje med den chalcedoniska traditionen skiljer Luther begreppsmässigt mellan de två naturerna, betecknade med abstrakta termer, gudomlighet och mänsklighet. Men han inser också att den semantiska logiken, som styr användningen av dessa termer, kan vara lika mycket hinder som den är till hjälp. Han skriver: ”förnuftet vill vara smart här och inte tolerera att Gud ska dö eller ha några mänskliga egenskaper, även om det är vant till att tro som Nestorius, att Kristus [endast på ett sätt att tala] är Gud.”

Han attackerar Aristoteles för att ha gjort oberäkningsbar skada på teologin. Som Anna Vind hävdar i sin kommentar till Luthers uttalande, ”Kristus är ... synd för oss metaforiskt” (LW 32: 200), erbjuder metaforiskt språk, med dess förmåga att tilldela nya betydelser, till Luther ett sätt att undgå de semantiska gränserna logik och uppnå mer tydlighet i uttrycket.
Men Luther bryter med de retoriska principerna som går tillbaka till den romerska antiken när han avvisar att likhet är grunden för metafor och när han hävdar att metafor inte bara innebär en verbal överföring utan ett faktiskt translatio rerum. Detta gör metaforiskt tal närmare verkligheten än icke-metaforiskt tal, förkrossat eftersom det senare är av dess interna logik. Det gör också metaforiskt språk till Guds befogenhet, som genom sitt ord talar (ny och oväntad) verklighet till vara: Gud blev en människa, mer än så, synd för oss.

Även om Luther ofta har anklagats för docetism eller monofysitism, och även om många av hans efterträdare var ovilliga att omfamna några av hans kristologiska insikter, konstruerar Luther sin kristologi inom en grundläggande chalcedonisk ram av att Kristus var en person i två naturer. I själva verket upprätthåller han konsekvent den soteriologiska inriktningen i den Chalcedoniska definitionen, vilket leder honom dit Chalcedon i slutändan misslyckades med att gå och där efter-Chalcedoniska reflektionen bara vågade våga. 

Luther fortsätter: ”Snarare slår vi samman de två distinkta naturerna till en enda person och säger: Gud är människa och människan är Gud. ... Men om verken är uppdelade och separerade, måste personen också separeras, eftersom allt görande och lidande inte tillskrivs naturen utan till personer. ... Därför betraktar vi vår Herre Kristus som Gud och människan i en person, "varken förvirrar naturen eller delar personen" (LW 37: 212-3).

Anonym

JDS-läran (initialism av engelskans Jesus Died Spiritually) är inom protestantisk kristen teologi uppfattningen att Jesus Kristus även dog andligen på korset, och inte enbart kroppsligen.

Den apostoliska trosbekännelsen uttalar att Jesus är "nederstigen till dödsriket", men denna fras har tolkats på olika sätt. JDS-läran formulerades ursprungligen av den amerikanske förkunnaren E.W. Kenyon (1867-1948) och fördes fram inom den amerikanska Trosrörelsen. Till Sverige kom den när Livets Ords Förlag gav ut en svensk översättning av trosrörelsepredikanten Kenneth Hagins bok Namnet Jesus, och läran var mycket omdiskuterad i den teologiska debatten på 1980-talet, då snart sagt alla utanför Trosrörelsen tog avstånd från den. Debatten kan ses som en parallell till den stora försoningsstriden kring Paul Peter Waldenström ett århundrade tidigare. På senare tid har även Ulf Ekman tagit avstånd från JDS-läran.

Läran går ut på att Jesus vid sin korsfästelse tog på sig inte bara ett straff för mänsklighetens synder, utan mänsklighetens synder som sådana, alltså att han dog syndig alltigenom. Det var inte bara hans kropp som dog, utan också hans ande. Därför upphörde han att vara en del av Treenigheten och kom till helvetet, där han plågades av Satan i tre nätter, tills hans ande föddes på nytt och han kunde besegra Satan och uppstå från de döda. Därmed blev inte försoningen slutförd på korset, utan först i helvetet, och under tiden däremellan var inte Jesus god utan ond, inte Gud utan tvärtom hade del i Satans natur.

Uppfattningen hänger samman med en grekisk syn på människan som en ande som har en själ och bor i en kropp, detta i kontrast till en judisk syn som har en mer holistisk och enhetlig syn där människans olika delar är ett. (Det är därför uppståndelsen på den yttersta dagen av tradition tänks som fysisk.) En annan tanke som ofta återfinns i tankesystemet kring JDS-läran är att Jesus i sin kroppsliga död också tagit på sig alla mänsklighetens sjukdomar (grundas på bibelordet Jesaja 53:4. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig) Därför finns också föreställningen hos vissa kristna att sjukdom är ett tecken på bristande tro.

Dessa tankar har störst utbredning inom svensk och amerikansk trosrörelse. En majoritet av alla andra kristna grupperingar tar avstånd både från idén att sjukdom är ett tecken på bristande tro, liksom från JDS-läran i dess helhet.


Bra du fortsätter

Anonym


JDS-läran (initialism av engelskans Jesus Died Spiritually) är inom protestantisk kristen teologi uppfattningen att Jesus Kristus även dog andligen på korset, och inte enbart kroppsligen.

Den apostoliska trosbekännelsen uttalar att Jesus är "nederstigen till dödsriket", men denna fras har tolkats på olika sätt. JDS-läran formulerades ursprungligen av den amerikanske förkunnaren E.W. Kenyon (1867-1948) och fördes fram inom den amerikanska Trosrörelsen. Till Sverige kom den när Livets Ords Förlag gav ut en svensk översättning av trosrörelsepredikanten Kenneth Hagins bok Namnet Jesus, och läran var mycket omdiskuterad i den teologiska debatten på 1980-talet, då snart sagt alla utanför Trosrörelsen tog avstånd från den. Debatten kan ses som en parallell till den stora försoningsstriden kring Paul Peter Waldenström ett århundrade tidigare. På senare tid har även Ulf Ekman tagit avstånd från JDS-läran.

Läran går ut på att Jesus vid sin korsfästelse tog på sig inte bara ett straff för mänsklighetens synder, utan mänsklighetens synder som sådana, alltså att han dog syndig alltigenom. Det var inte bara hans kropp som dog, utan också hans ande. Därför upphörde han att vara en del av Treenigheten och kom till helvetet, där han plågades av Satan i tre nätter, tills hans ande föddes på nytt och han kunde besegra Satan och uppstå från de döda. Därmed blev inte försoningen slutförd på korset, utan först i helvetet, och under tiden däremellan var inte Jesus god utan ond, inte Gud utan tvärtom hade del i Satans natur.

Uppfattningen hänger samman med en grekisk syn på människan som en ande som har en själ och bor i en kropp, detta i kontrast till en judisk syn som har en mer holistisk och enhetlig syn där människans olika delar är ett. (Det är därför uppståndelsen på den yttersta dagen av tradition tänks som fysisk.) En annan tanke som ofta återfinns i tankesystemet kring JDS-läran är att Jesus i sin kroppsliga död också tagit på sig alla mänsklighetens sjukdomar (grundas på bibelordet Jesaja 53:4. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig) Därför finns också föreställningen hos vissa kristna att sjukdom är ett tecken på bristande tro.

Dessa tankar har störst utbredning inom svensk och amerikansk trosrörelse. En majoritet av alla andra kristna grupperingar tar avstånd både från idén att sjukdom är ett tecken på bristande tro, liksom från JDS-läran i dess helhet.

https://sv

Anonym

JDS-läran (initialism av engelskans Jesus Died Spiritually) är inom protestantisk kristen teologi uppfattningen att Jesus Kristus även dog andligen på korset, och inte enbart kroppsligen.

Den apostoliska trosbekännelsen uttalar att Jesus är "nederstigen till dödsriket", men denna fras har tolkats på olika sätt. JDS-läran formulerades ursprungligen av den amerikanske förkunnaren E.W. Kenyon (1867-1948) och fördes fram inom den amerikanska Trosrörelsen. Till Sverige kom den när Livets Ords Förlag gav ut en svensk översättning av trosrörelsepredikanten Kenneth Hagins bok Namnet Jesus, och läran var mycket omdiskuterad i den teologiska debatten på 1980-talet, då snart sagt alla utanför Trosrörelsen tog avstånd från den. Debatten kan ses som en parallell till den stora försoningsstriden kring Paul Peter Waldenström ett århundrade tidigare. På senare tid har även Ulf Ekman tagit avstånd från JDS-läran.

Läran går ut på att Jesus vid sin korsfästelse tog på sig inte bara ett straff för mänsklighetens synder, utan mänsklighetens synder som sådana, alltså att han dog syndig alltigenom. Det var inte bara hans kropp som dog, utan också hans ande. Därför upphörde han att vara en del av Treenigheten och kom till helvetet, där han plågades av Satan i tre nätter, tills hans ande föddes på nytt och han kunde besegra Satan och uppstå från de döda. Därmed blev inte försoningen slutförd på korset, utan först i helvetet, och under tiden däremellan var inte Jesus god utan ond, inte Gud utan tvärtom hade del i Satans natur.

Uppfattningen hänger samman med en grekisk syn på människan som en ande som har en själ och bor i en kropp, detta i kontrast till en judisk syn som har en mer holistisk och enhetlig syn där människans olika delar är ett. (Det är därför uppståndelsen på den yttersta dagen av tradition tänks som fysisk.) En annan tanke som ofta återfinns i tankesystemet kring JDS-läran är att Jesus i sin kroppsliga död också tagit på sig alla mänsklighetens sjukdomar (grundas på bibelordet Jesaja 53:4. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig) Därför finns också föreställningen hos vissa kristna att sjukdom är ett tecken på bristande tro.

Dessa tankar har störst utbredning inom svensk och amerikansk trosrörelse. En majoritet av alla andra kristna grupperingar tar avstånd både från idén att sjukdom är ett tecken på bristande tro, liksom från JDS-läran i dess helhet.


Bra du fortsätter

Anonym
Nu hoppar jag direkt över till de mörkaste delarna av JDS-läran.


Börjar med några bibelord först, för att ha rätt fokus:


"Men nu har ni, som en gång var långt borta, i Kristus Jesus kommit nära genom Kristi blod. För han är vår frid. Han har gjort de båda till ett och har brutit ner skiljemuren, då han i sitt kött tog bort fiendeskapen, nämligen lagen med dess bud och föreskrifter, för att han av de två skulle i sig själv skapa en ny människa och så skapa frid. Så skulle han försona de båda med Gud i en kropp genom korset, sedan han genom det hade dödat fiendeskapen." Ef. 2:13-16


"Först sa han: Offer och gåvor, brännoffer och offer för synder begärde du inte, och du fann inte heller behag i dem, vilka bärs fram enligt lagen. Därefter sa han: Se, jag kommer för att göra din vilja, o Gud. Han tar bort det första för att insätta det andra. Genom denna vilja har vi blivit helgade genom Jesu Kristi kropps offer en gång för alla." Hebr. 10:8-10


"Och när Jesus hade ropat med hög röst, sa han: Fader, i dina händer överlämnar jag min ande, och när han hade sagt detta gav han upp andan." Luk. 23:46


"....och ni dödade Livets Furste, som Gud har uppväckt från de döda." Apg. 3:15


Anonym
Vad hände när Jesus korsfästes? - JDS-läran och Bibeln


- Teologi enligt Kenyon https://solascriptura.se/?page_id=1624

- Blodsoffret till försoning https://solascriptura.se/?page_id=1627

- Påståendet om en andlig död https://solascriptura.se/?page_id=1629

- Den sataniska naturen https://solascriptura.se/?page_id=1631

- Frälsning i helvetet? https://solascriptura.se/?page_id=1633

- Jesus - den första pånyttfödda människan? https://solascriptura.se/?page_id=1635

- Människan görs till gud https://solascriptura.se/?page_id=1637

- Trosrörelsen historiska rötter https://solascriptura.se/?page_id=1640

- Man hotar med GUds dom https://solascriptura.se/?page_id=1642
Jag visar några inlägg med utdrag från sidorna.
Anonym

Jesus talade ofta om sin förestående kroppsliga död, men Han nämnde aldrig något om en andlig död (Mark. 9:31).

Jesus själv sade till oss att vi skulle ta del av Hans kropp och blod, dessa är bägge fysiska ting och inte andliga (Luk. 22:19, 20; 1 Kor. 11: 24-26). I 1 Kor. 11 läser vi att genom att ta del av Kristi kropp och blod så förkunnar vi Hans död tills Han kommer åter. Här ser vi att det bara talas om en död och inte om två. Detta skriftställe talar om Hans fysiska död. Det är genom denna död vi ska komma ihåg Honom. Han led bara den kroppsliga döden på korset och det är endast denna död Han var lydig till (Fil. 2:8).

När vi tänker på läran om Jesu andliga död så är det intressant att se, att det inte finns någonting som symboliserar denna död i Herrens måltid. Brödet symboliserar Kristi kropp och Vinet symboliserar Hans blod. Dessa bägge är tydliga påminnelser om Kristi kroppsliga död. (1 Kor. 10:16; Hebr. 10: 19-20). Vi finner ingenting i Herrens måltid som skulle symbolisera Kristi andliga död av den enkla anledningen att vår Herre inte dog andligen. Jesus talade i Joh. 15:13 om att lägga ned sitt liv, inte om att lägga ned sin ande.

I Joh. 6:51 beskriver Jesus sig själv som… “Jag är det levande brödet, som har kommit ned från himmelen. Om någon äter av det brödet, så skall han leva till evig tid. Och det bröd, som jag skall giva, är mitt kött; och jag giver det, för att världen skall leva.” Detta är Bibelns Jesus som talar! Han talar inte om att ge sin ande vilket Trosrörelsens jesus gör. Han talar om att ge sitt kött för att världen ska få liv. Det grekiska ordet för kött betecknar kroppen, i motsats till själen eller anden.

Här följer bara några av de ställen som återfinns i Skriften som bevisar att Jesus dog en rent fysisk död på korset: Joh. 2: 19-21; Ef. 2:15; Kol. 1:22; Hebr. 10:10; 1 Petr. 2:24; 3:18; 4:1.

 
Visar sida 1 av 17 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista