Gratis iPhone och Android mobilappar
Registrera dig här
snygging35
snygging35 säger: Sommar och sol, var är du tjej som vill dejta mig?
Skriv i megafonen

Forum >> Religion och tro >> Debatt


Öppna profilen till Ljus och Salt

Det kristna livet - Ord och betraktelser

Viktiga ord om det kristna livets alla områden.

Guds Ord är våra fötters lykta och ett ljus på vår stig. :-)


Ett tillägg är de små betraktelserna runt de bibelställen som delas. 
Visar sida 1 av 7 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista
Öppna profilen till Ljus och Salt

Andlig frukt

Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. 
(Matt 3:8)

Det finns inte något bra träd som bär dålig frukt, inte heller något dåligt träd som bär bra frukt. Ett träd känner man igen på frukten. Inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar? En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen
(Luk 6:43-45)

Men det som föll i god jord är de som har hört ordet och behåller det i ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt och är uthålliga
(Luk 8:15)

Sedan berättade han denna liknelse: "En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård, och han kom för att se om det fanns frukt på det, men han fann ingen. Då sade han till sin trädgårdsmästare: I tre år har jag kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet men inte hittat någon. Hugg ner det! Varför skall det få suga ut jorden? Men trädgårdsmästaren svarade honom: Herre, låt det stå kvar även i år, tills jag har grävt omkring det och gödslat. Kanske bär det frukt nästa år. Annars skall du hugga ner det." 
(Luk 13:6-9)


Öppna profilen till Ljus och Salt

Amen, amen säger jag er: Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör, bär det rik frukt
(Joh 12:24)

Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den skall bära mer frukt. 
(Joh 15:2)

Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar
(Joh 15:5-8)

                                                                                                  

 
Öppna profilen till Ljus och Salt

Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, tro, saktmodighet, självbehärskning.
(Gal 5:22)

Ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och pröva vad som är Herren kärt. Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället. 
(Ef 5:9-11)

...så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. 
(Kol 1:10)

                                                                                                                                 

 
Öppna profilen till Ljus och Salt

 Andliga gåvor

Vi har olika gåvor alltefter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva skall profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåvan att tjäna skall tjäna i sin uppgift. Den som undervisar skall undervisa i läran. Den som förmanar skall göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor skall göra det utan baktankar. Den som leder församlingen skall vara nitisk, och den som utövar barmhärtighet skall göra det med glatt hjärta. 
(Rom 12:6-8)

Den ene får av Anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samme Ande. En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. 

(1 Kor 12:8-11)
Öppna profilen till Ljus och Salt

Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom, när han i sin ande talar hemligheter. Men den som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. 
(1 Kor 14:1-3)

Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare
(Ef 4:11)

Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nådOm någon talar skall han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst skall han tjäna efter den kraft Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter, amen. 
(1 Petr 4:10-11)

 
Öppna profilen till Ljus och Salt

Evangelium

Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma  
(Matt 24:14)

Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 
(Mark 1:1)

Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!
(Mark 1:15)

Och han sade till dem: "Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. 
(Mark 16:15)

Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren.

(Luk 4:18-19)
Öppna profilen till Ljus och Salt

De som nu hade skingrats gick omkring och predikade evangeliet. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket. Och de höll sig endräktigt till det som Filippus predikade, när de hörde och såg de tecken som han gjorde. Ty under höga skrik for orena andar ut ur många människor, och många lama och lytta botades. Och det blev stor glädje i den staden. 
(Apg 8:4-8)

Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt lopp och den uppgift som jag har fått av Herren Jesus: att vittna om Guds nåderika evangelium.  
(Apg 20:24)

Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro. 
(Rom 1:16-17)

Om ni än skulle ha tusentals uppfostrare i Kristus, har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet
(1 Kor 4:15)

Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet - han som är Guds avbild
(2 Kor 4:4)

...och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger

(Ef 6:15)
Anonym
Lägg gärna ut med egena ord vad är kristna och lever man på vilket sätt??
Öppna profilen till Ljus och Salt
Lägg gärna ut med egena ord vad är kristna och lever man på vilket sätt??

Jag ber om ursäkt..men nej, det blir för godtyckligt om du och jag lägger ut egna ord om hur det kristna livet ska levas. 

Det är Guds Ord vi ska följa. Våra egna ord blir aldrig något ljus på en stig. 
Man kan prata om bibelord, men vi ska inte gå ifrån dem. 
Öppna profilen till Ljus och Salt

Frid

Vänd dig bort från det onda och gör det goda, sök friden och jaga efter den
(Ps 34:15)

Stor frid äger de som älskar din undervisning, ingenting kan få dem på fall
(Ps 119:165)

Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, ty på dig förtröstar han
(Jes 26:3)

Jag vill skapa lovsång på deras läppar, fullkomlig frid både för den som är fjärran och den som är nära, säger HERREN. Jag skall bota honom. Men de ogudaktiga är som ett upprört hav, ett som inte kan vara stilla, ett hav vars vågor rör upp dy och orenlighet. Det finns ingen frid för de ogudaktiga, säger min Gud. 
(Jes 57:19-21)

Visar sida 1 av 7 sidor, 10 kommentarer per sida
Första |   << Föregående  Nästa >>  |  Sista